خدا کند که بیاید کسی مرا بزند...

دوباره رفته ام از یاد و نیستم در افکار

خدا کند که بیاید کسی مرا بزند

                 ****

نبود جز این راهِ چاره تدبیری

رسید مژده که آمد کسی مرا بزند

                 ****

سپرده ایم بیایند با شمایلی دیگر

یکی دو تا بزند دیگری سه تا سه تا بزند

                 ****

بیامدند یاران به صف به همراهی

ولی قرار نبود این همه محکم، کسی مرا بزند

                 ****

در این زمانه که معروف شاهدان شده ام

قضا بدور که چشمی شود مرا بزند

                 ****

بس است برای کنون، بس که نقشه بسیار است

خدا مباد کسی پنبه مرا بزند....

                 ****

دوباره رفته ام از یاد و نیستم در افکار

خدا کند که بیاید کسی مرا بزند

                        *

                      *** 

     ********************

                      ***

                        *                    

رفیقان در جهان از ما خبری نیست!

نباشد چاره ای تدبیر ما چیست؟

                 ****

خدایا تو بفرما چاره کار

نشد حل کار ما با عقل بسیار

                 ****

رفیقان یک به یک تدبیر کردند 

برای راه حل تفسیر کردند

                 ****

نشد جز راه قبلی چاره کار 

زنند ما را ز هر سو جمله بسیار            

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید