و امشب آسمانیان هم گریستند

سال 40 هجری زمینیان کاری کردند که تا هنوز هم تاوانش را دارند میدهند. نشان دادند که هنوز فاصله بسیار دارند تا خدا ولی خود را برای هدایت آنها بفرستد و اکنون نزدیک به 1400 است که هنوز زمینی ها آماده نشده اند تا خدا ولی خود را بفرستد...

/ 0 نظر / 33 بازدید